Cultural Noutăți

Editura ȘTIINȚA la Târgul Internațional GAUDEAMUS-carte de învățătură, București

Editura ȘTIINȚA participă între 14-18 noiembrie 2018 la Târgul Internațional de Carte Gaudeamus București cu  ultimele noutăți,  dar și reduceri  de  15% pentru orice achiziție.

Noutăți editoriale:

Andrei Ciurunga. Scrieri

Alexandru Robot. Scrieri

Dimitrie Cantemir. Divanul

Paul Mihail. Reconstituiri. Jurnal. Corespondenţă

Alexei Mateevici – un poet al renaşterii basarabene

Vasile Coroban. Studii. Articole. Eseuri

Meditația. Antologie (ediției de Mircea V. Ciobanu)

Balada populară românească (ediției de M. Papuc și Mircea V. Ciobanu)

Andrei Ciurunga. Scrieri

Ediția oferă o imagine cvasicompletă a activităţi literare a poetului, ilustrând cele două secţiuni distincte ale creației sale originale: poezia și memorialistica. Secţiunea „Poezie” include texte din volumele tipărite de poet începând cu debutul din 1936 și până la sfârșitul vieţii sale, fiind urmată de „memoriile optimiste” din volumul cu acelaşi nume (București, 1992) şi o serie de texte nepublicate în volum, reunite sub genericul Basarabia de odinioară. Textele sunt precedate de un studiu introductiv asupra creaţiei poetului și o cronologie a vieţii lui dramatice. Volumul se încheie cu o secţiune de note, comentarii și referinţe la textele incluse și alta de iconografie.

Text selectat și îngrijit, repere biografice, note, comentarii şi iconografie de Mihai şi Teodor Papuc. Studiu introductiv de Anatol Moraru.

Alexandru Robot. Scrieri. Poezie. Proză. Publicistică. Eseu.

Ediţia de faţă cuprinde o parte reprezentativă din moştenirea literară pe care ne-a lăsat-o Alexandru Robot (1916-1941). Scrierile sale au fost orânduite în trei secţiuni care reflectă preocupările creatoare ale scriitorului: Poezie (publicată în volumeîn timpul vieţii, cea din manuscrisele inedite şi cea identificată în periodicele timpului), Proză (romanul Music-hall, publicat pentru prima oară în revista Viaţa românească, 1968), Publicistică şi Eseu (textele reunite învolumele de scrieri apărute la Chişinău (în anii 1968 şi 2003) şi Bucureşti (1985).

Text ales şi îngrijit, studiu introductiv, repere biografice, note şi comentarii, iconografie de Nina Corcinschi.

Paul Mihail. Reconstituiri. Jurnal. Corespondenţă

Volumul în cauză reprezintă o selecţie de texte din moştenirea pe care ne-a lăsat-o teologul şi cărturarul Paul Mihail, slujitor fidel al Ortodoxiei şi ştiinţei istorice româneşti, originar din Basarabia, născut în satul Cornova, Orhei (1905-1994). În cele trei secţiuni distincte, Reconstituiri. Jurnal şi Corespondenţă, cartea cuprinde o serie de texte autobiografice, şapte profiluri inedite ale unor preoţi de ţară, cunoscuţi de autor în deplina lor activitate, un jurnal al cărturarului din anii celui de-al Doilea Război Mondial, care reflectă realităţile basarabene din aceşti ani, şi o selecţie din corespondenţa preotului Paul Mihail cu consătenii săi de la Cornova, Orhei, între anii 1957 şi 1994.

Ediţie îngrijită de Zamfira Mihail şi Mihai Papuc. Prefață: acad. Ștefan Ștefănescu.

Alexei Mateevici – un poet al renaşterii basarabene

La o sută de ani de la moartea fizică şi, deopotrivă, la 130 de ani de la naştere, Alexei Mateevici este personalitatea emblematică a spaţiului dintre Nistru şi Prut: preot, poet, traducător, publicist, luptător fervent pentru cauza naţională românească. El reprezintă una dintre cele mai luminoase perioade din istoria românească, în general, şi cea a Basarabiei, în particular, perioada în care s-a înfăptuit Marea Unire de la 1918. Volumul de faţă adună la un loc şi grupează în cele patru mari compartimente ale sale (Analize. Cercetări. Interpretări; Mărturii. Evocări, Creionări în timp; Alexei Mateevici prin sine însuşi; Viaţa în imagini) tot ce s-a scris mai luminos şi mai profind despre această personalitate proeminentă a literaturii, culturii şi vieţii sociale româneşti pe parcurs de un secol. Astfel, în paginile cărţii îşi dau întâlnire texte semnate de nume cunoscute din istoria noastră îndepărtată, dar şi cea mai recentă: Nicolae Iorga, Ştefan Ciobanu, Pan Halippa, Ion Buzdugan, Onisifor Ghibu, Elena Alistar, Nichifor Crainic, Petre V. Haneş, Vasile Ţepordei, Vasile Luţcan, Teodora Mateevici-Novişchi, Constantin Ciopraga, Antonie Plămădeală, Mihai Cimpoi, Mircea Coloşenco, Nicolae Dabija ş.a. Coordonator: Vasile Malanețchi.

 Vasile Coroban. Studii. Articole. Eseuri

Spirit nonconformist, doct şi exigent, Vasile Coroban este cel mai important critic şi istoric literar basarabean din perioada sovietică. L-am putea considera părinte sau fondator al şcolii critice române din Basarabia postbelică, la fel de bun exeget al literaturii autohtone, precum şi al celei universale.

Ediţia de faţă prezintă cititorului o sumară selecţie din cele mai relevante studii, articole şi eseuri ale criticului şi istoricului literar cu referinţă la scriitorii noştri clasici (Gr. Ureche, M. Costin, I. Neculce, Dimitrie Cantemir, V. Alecsandri, I. Creangă ş.a.), la cei universali (Dante, William Shakespeare, Jean-Jacques Rousseau, F. Dostoievski, Prosper Mérimée ş.a.), la probleme de istorie şi teorie literară (Originile romanului modern, Autenticul şi ficţiunea artistică, Note despre comic, Originile nuvelei, Tradiţiile prozei narative româneşti ş.a.).

Selecţia este însoţită de un articol introductiv semnat de acad. Mihai Cimpoi. Ediţia se adresează liceenilor, studenţilor filologi, profesorilor din instituţiile de învăţământ de profil, tuturor iubitorilor de frumos.

Selecţia şi îngrijirea textelor de Mihai Papuc. Prefaţă de acad. Mihai Cimpoi.

 Dimitrie Cantemir. Divanul

Lucrare cu un titlu baroc: Divanul sau gâlceava înțeleptului cu lumea sau giudețul sufletului cu trupul este o operă remarcabilă în mai multe privințe. Pe lângă faptul că e prima carte tipărită (și prima scrisă în limba română) a gânditorului nostru medieval Dimitrie Cantemir, e și o primă încercare filosofică în spațiul românesc. „Operă de filosofie și etică” (Virgil Cândea), lucrarea e pliată pe tradiția socratică a conversației euristice, dar și pe tradiția medievală a „divanurilor”, a dialogurilor mondene despre relația dintre materie și spirit.

Fiind scrisă în limba timpului, lucrarea e și un monument istorico-lingvistic, testând pentru prima dată valențele limbii române pe un domeniu spiritual complex, cum e filosofia. Pentru cei interesați exclusiv de mesajul ideatic al operei cantemirene, la Addenda este tiparită versiunea tradusă în limba română actuală din versiunea scrisă de Cantemir în limba greacă.

Ediţia este însoţită de un amplu studiu introductiv, comentarii la text, glosar, indici şi iconografie. Studiul introductiv, aparatul critic și traducerea din limba greacă aparțin regretatului academician Virgil Cândea, cel mai cunoscut cantemirolog român.

Cartea este adresată cercetătorilor (filologi, filosofi, teologi), profesorilor universitari și celor de liceu, tineretului studios (studenți, liceeni), cititorului de masă preocupat de literatura medievală și de problemele umanismului și iluminismului românesc.

Ediție îngrijită, studiu introductiv, comentarii și iconografie, traducerea versiunii din limba greacă de Virgil Cândea

 Elegia. Meditația. Antologie

Elegia și meditația sunt, am putea spune, speciile lirice de bază, confundându-se, în esența lor, cu ideea de poezie însăși. Sunt cele mai profunde și cele mai „poetice”, atât în antichitate, cât și azi. Obținând în timp o dimensiune meditativă tot mai pronunțată, elegia e tratată azi aproape indispensabil alături de meditație (și invers). Antologia ilustrează evoluția genurilor în literatura română, începând cu Asachi și Conachi, preluând în poezia pașoptistă modelul romantic occidental (Cârlova, Heliade-Rădulescu, Alexandrescu, Bolintineanu, Alecsandri), ca să culmineze cu lirica elegiacă eminesciană. În interbelic au scris elegii (cu note meditative tot mai pronunțate) Blaga, Arghezi, Bacovia, Barbu; concurați de poezia elegiac-meditativă a postbelicilor Stănescu, Sorescu, Brumaru, Ursache sau Vieru, ajungând până la contemporanii noștri.

Antologia îşi propune o selecţie dintre cele mai relevante elegii şi meditaţii din literatura română, precum şi un studiu introductiv care descrie evoluţia speciilor în literatura universală şi română, interferenţa lor şi locul pe care îl ocupă în creaţia marilor artişti ai cuvântului. Panorama cuprinde evoluția acestor specii și modelele create pe terenul literaturii române.

Cartea corespunde curriculei la literatura română și este destinată elevilor, liceenilor, studenților, profesorilor și altor categorii de cititori, atât pentru lectura în scopuri didactice, cât și în perspectiva unei lecturi de plăcere.

Ediției de Mircea V. Ciobanu

Standul Editurii poate fi găsit Târgul Internațional de Carte Gaudeamus București, Pavilionul Central RomExpo, standul nr. 23, nivelul 0.0. Pentru contacte accesaţi aici.

Related Posts

Leave a Reply